Home » All Layouts » Bàng Thống hiến Liên hoàn kế cho Tào Tháo

Tào Tháo diệt Viên Thiệu, phá Kinh Châu, mang 80 vạn quân theo Trường Giang tiến về phía đông. Đại quân dừng lại ở Hán Giang, Tào Tháo trỏ roi về Giang Đông, có ý muốn thống nhất thiên hạ. Tuy nhiên, Tướng sĩ quân Tào đều là người phương bắc, không quen thủy thổ. Khi tập luyện trên sông, quân sĩ bị sóng gió làm cho nôn mửa, hoa mắt chóng mặt. Bàng Thống vốn là một mưu sĩ ở đất Giang Đông đến gặp Tào Tháo, hiến kế:

“Nếu dùng dây thép buộc chặt thuyền lớn thuyền nhỏ vào với nhau, cứ 30 hoặc 50 thuyền làm một, ở trên, trải ván gỗ, thứ nhất tướng sĩ có thể đi trên thuyền như trên đất bằng, chiến mã cũng có thể đi lại, thứ hai là liên hoàn lại, thể tích của chiến thuyền rất lớn, có thể giảm được cái khổ vì tròng trành, sóng gió trên sông không còn đáng sợ nữa.“

Bàng Thống hiến kế buộc thuyền cho Tào Tháo, khiến Tháo mừng rỡ vì giải được mối lo lớn nhất.

Tào Tháo liền nghe theo. Bàng Thống lại nói dối rằng phải về Giang Đông khuyên Chu Du của Đông Ngô đầu hàng. Tháo cũng gật đầu ưng thuận không chút nghi ngờ.

Tào Tháo đương nhiên không biết ở Đông Ngô, đại đô đốc Chu Du đã sớm đã có một kế hoạch tỉ mỉ. Chu Du nhờ Bàng Thống bầy kế liên hoàn thuyền, khiến cho các chiến thuyền của Tào Tháo khóa chặt vào với nhau, để tiện đánh hỏa công. Chu Du còn kết hợp với lão tướng Hoàng Cái sử dụng khổ nhục kế. Hoàng Cái bị đánh đến toạc da rách thịt, sau đó gửi cho Tào Tháo một bức mật thư xin làm nội ứng để giết Chu Du.

Sau đó, vào đúng giờ ước hẹn, Hoàng Cái dẫn 20 hoả thuyền chất đầy lau sậy, củi khô, phủ lên trên những chất dẫn lửa như lưu hoàng, hỏa tiêu nhất loạt tiến về phía trại Tào. Khi chiến thuyền của Đông Ngô còn cách căn cứ thủy quân của Tào Tháo khoảng 2, 3 dặm, Hoàng Cái khoát tay, các thuyền nhất tề đốt lửa. Lửa gặp gió mạnh, gió thổi, lửa cháy, thuyền như tên bắn, trong khoảnh khắc, lửa cháy ngút trời.

Hoàng Cái trá hàng, phóng lửa ngay sau khi Khổng Minh cầu được gió Đông Nam, hoả thiêu quân Tào.

20 chiến thuyền xông vào thủy trại, các chiến thuyền liên hoàn gặp nạn, đua nhau bốc lửa, không cách nào thoát ra. Ngay lập tức, trên sông một trận pháo nổ, hỏa thuyền của quân Đông Ngô từ bốn phía xông tới. Trên cửa Tam Giang của Xích Bích, lửa cháy ngùn ngụt, đỏ rực bầu trời. Đại quân Đông Ngô hô hét vang trời, tên bắn như mưa. Quân Tào đại bại.

Gia Cát Lượng và Bàng Thống đều là mưu sĩ hàng đầu thời Tam Quốc, được mệnh danh là nhất “Long”, nhất “Phượng”. Đại ẩn sĩ Tư Mã Huy từng nói rằng: “Nếu có được một trong hai người: Ngọa Long (tức Khổng Minh) hoặc Phượng Sồ (tức Bàng Thống) thì có thể định được thiên hạ“. Trong trận Xích Bích này, Chu Du của Đông Ngô đã được sự phò trợ hết mình của cặp đôi Long – Phượng này, vì vậy mà mới có thể đại phá 83 vạn quân Tào chỉ trong một đêm, đó chẳng khác nào truyện cổ tích vậy!

Ánh Trăng

Luận Anh Hùng

Your email address will not be published. Required fields are marked *