Home » All Layouts » Quan Vũ Xuất Chiến Chém Đầu Hoa Hùng

Hoa Hùng (? – 190) là vị tướng quân đội dưới quyền Đổng Trác sống vào cuối đời Hán trong lịch sử Trung Quốc và cũng là một nhân vật trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.

Trong lịch sử, năm 190, các chư hầu liên quân lại tiến đánh Đổng Trác. Trong một trận chiến chống lại liên quân, Hoa Hùng chết khi thua trận trước Tôn Kiên.

Trong tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa”, La Quán Trung mô tả Hoa Hùng bị Quan Vũ chém chết khi tiến đánh 18 lộ chư hầu, tuy nhiên các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng tình tiết này là hư cấu. Thực tế Hoa Hùng do Tôn Kiên giết chết, và Hoa Hùng cũng không có thành tích quân sự đáng kể, kể cả chiến công chém 2 tướng Du Thiệp, Phan Phụng cũng chỉ là hư cấu.

1 Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *