Home » All Layouts » Gia Cát Lượng

ThẻGia Cát Lượng

Thuật mưu quyền của Gia Cát Lượng

Sau khi chiếm được hai Xuyên, Lưu Bị xưng vương, cắt đất phong thưởng cho các đàn em cùng phe: Pháp Chính làm thái thú Thục Quận, Nguỵ Diên làm thái thú Hán Trung, Trương Phi làm thái thú Ba Tây, Mã Siêu làm chức mục ở Lương Châu, còn Quan Vân Trường là đàn em thân tín nhất, được giao cai...

Xem thêm
Thái Bình Thiên Quốc P1 Vì sao Hồng Tú Toàn triệu tập được hàng trăm nghìn nghĩa quân nổi dậy

Thái Bình Thiên Quốc (P.1): Vì sao Hồng Tú Toàn triệu tập được hàng trăm nghìn nghĩa quân nổi dậy?

Thái Bình Thiên Quốc tồn tại chỉ 15 năm, ngắn ngủi nhưng hào hùng, khiến cả triều Thanh và phương Tây run sợ. Sự tồn tại của nó chính là lời cảnh tỉnh của Trời cao với thế nhân. Cứ khi nào đạo đức xã hội bại hoại thì sẽ có đại nạn. Hồng Tú Toàn đã hoàn thành sứ mệnh cảnh tỉnh thế nhân...

Xem thêm

Ngẫm thân phận con chó trong Tam quốc

1. Đổng Trác chết, bộ hạ là Lý Thôi, Quách Dĩ lại thay Trác bức hiếp nhà vua. Lý Thôi tự làm đại tư mã, Quách Dĩ tự làm đại tướng quân, tác oai tác phúc, triều đình không ai dám mở miệng. Thái uý là Dương Bưu biết vợ Dĩ hay ghen, lập mưu sai vợ lấy cớ có việc đến phủ Quách Dĩ, nhân dịp...

Xem thêm