Home » All Layouts » tam quốc

Thẻtam quốc

Thuật mưu quyền của Gia Cát Lượng

Sau khi chiếm được hai Xuyên, Lưu Bị xưng vương, cắt đất phong thưởng cho các đàn em cùng phe: Pháp Chính làm thái thú Thục Quận, Nguỵ Diên làm thái thú Hán Trung, Trương Phi làm thái thú Ba Tây, Mã Siêu làm chức mục ở Lương Châu, còn Quan Vân Trường là đàn em thân tín nhất, được giao cai...

Xem thêm

Tào Tháo thống lĩnh một đội quân nguy hiểm bậc nhất nhưng ít được biết đến thời Tam Quốc

Thời Tam Quốc có một đội quân tinh nhuệ thiện chiến nhưng lại ít được lưu truyền trong sử sách. Đội quân ấy đã lập được nhiều công lớn trong cuộc chiến Nam Bì, Quan Độ, chiến thắng được đội quân hùng mạnh“Tây Lương thiết kỵ”. Thời Tam Quốc, các nước chư hầu đều sở hữu những đơn vị quân sự...

Xem thêm