Home » All Layouts » tôn quyền

Thẻtôn quyền

Thuật mưu quyền của Gia Cát Lượng

Sau khi chiếm được hai Xuyên, Lưu Bị xưng vương, cắt đất phong thưởng cho các đàn em cùng phe: Pháp Chính làm thái thú Thục Quận, Nguỵ Diên làm thái thú Hán Trung, Trương Phi làm thái thú Ba Tây, Mã Siêu làm chức mục ở Lương Châu, còn Quan Vân Trường là đàn em thân tín nhất, được giao cai...

Xem thêm
5 thích khách nổi tiếng nhất thời Trung Quốc cổ đại, có sức mạnh ngang cả một đạo quân 1

5 thích khách nổi tiếng nhất thời Trung Quốc cổ đại, có sức mạnh ngang cả một đạo quân (P.1)

Trong lịch sử, các thích khách, sát thủ có một chỗ đứng vô cùng độc đáo. Xoay quanh họ cũng có rất nhiều câu chuyện truyền kỳ còn lưu truyền hậu thế hàng nghìn năm. Các sát thủ, thích khách hiện lên như những trang nam nhi quả cảm và tuyệt đối trung thành. Họ thường được giao phó những...

Xem thêm

Ngẫm thân phận con chó trong Tam quốc

1. Đổng Trác chết, bộ hạ là Lý Thôi, Quách Dĩ lại thay Trác bức hiếp nhà vua. Lý Thôi tự làm đại tư mã, Quách Dĩ tự làm đại tướng quân, tác oai tác phúc, triều đình không ai dám mở miệng. Thái uý là Dương Bưu biết vợ Dĩ hay ghen, lập mưu sai vợ lấy cớ có việc đến phủ Quách Dĩ, nhân dịp...

Xem thêm