Home » All Layouts » trang sử thất lạc của một anh hùng

Thẻtrang sử thất lạc của một anh hùng

Tào Tháo, trang sử thất lạc của một anh hùng (Kỳ 7): Quét sạch tàn quân Viên Thiệu, xưng bá Trung Nguyên

Tào Tháo (155 – 220) là một ngôi sao sáng trên vũ đài lịch sử Trung Hoa, mưu trí hơn người, toàn tài văn võ, một tay chống giữ triều cương, bình định phản loạn, gây nền thái bình, đặt định thống nhất giang sơn. Suốt hàng nghìn năm qua, đã có biết bao câu chuyện xung quanh Tào Tháo, người...

Xem thêm

Tào Tháo, trang sử thất lạc của một anh hùng (Kỳ 8): Bình định Ô Hoàn, thống nhất miền Bắc

Xem thêm:  Kỳ 1,  Kỳ 2,  Kỳ 3,  Kỳ 4,  Kỳ 5,  Kỳ 6, Kỳ 7 Bình định Ô Hoàn, thống nhất miền Bắc Tào Tháo quyết ý dẫn quân Bắc tiến, chinh phạt Ô Hoàn. Chư tướng đều can: “Viên Thượng chẳng qua chỉ là tên giặc mất nước, Ô Hoàn tham lam chẳng kể tình thân, chắc gì đã để cho Thượng sai khiến...

Xem thêm

Tào Tháo, trang sử thất lạc của một anh hùng (Kỳ 3): Phục hưng Đạo giáo, đánh dẹp quần hùng

Tào Tháo (155 – 220) là một ngôi sao sáng trên vũ đài lịch sử Trung Hoa, mưu trí hơn người, toàn tài văn võ, một tay chống giữ triều cương, bình định phản loạn, gây nền thái bình, đặt định thống nhất giang sơn. Suốt hàng nghìn năm qua, đã có biết bao câu chuyện xung quanh Tào Tháo, người...

Xem thêm